Phorio

Buildings in countries and territories

To access the buildings which are listed for a country or country-like territory, please click on its name.

Name

Population

ไทย 65,479,452
สเปน 46,468,102
เปรู 30,135,876
กานา 24,658,824
ชิลี 16,572,475
มาลี 14,528,662
ชาด 11,274,106
กินี 10,824,200
กรีซ 10,787,690
เฮติ 10,085,214
ลาว 6,465,800
โตโก 6,191,155
กวม 159,358

Area

รัสเซีย 17,075,200 km²
แคนาดา 9,976,140 km²
ซูดาน 1,872,210 km²
ลิเบีย 1,757,000 km²
ชาด 1,284,000 km²
เปรู 1,280,000 km²
มาลี 1,240,190 km²
ตุรกี 779,452 km²
ชิลี 756,626 km²
เคนยา 580,367 km²
เยเมน 527,970 km²
ไทย 513,115 km²
สเปน 505,990 km²
อิรัก 438,317 km²
โอมาน 309,500 km²
กาบอง 267,667 km²
กินี 245,857 km²
กานา 238,500 km²
ลาว 236,800 km²
เนปาล 147,181 km²
กรีซ 131,957 km²
คิวบา 114,525 km²
เบนิน 112,622 km²
โตโก 56,785 km²
ภูฏาน 38,394 km²
เฮติ 27,750 km²
เบลีซ 22,965 km²
ตองกา 21,383 km²
ฟิจิ 18,376 km²
คูเวต 17,818 km²
กวม 541 km²